Docly

Soạn Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo ngắn gọn và đầy đủ

Những kiến thức về tóm tắt tác phẩm hay soạn Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn mà Trangtailieu.com cung cấp sẽ giúp các em học sinh nắm bắt nhanh nội dung tác phẩm. Những giá trị nội dung, nghệ thuật sâu sắc mà tác giả Trần Hưng Đạo muốn gửi gắm. Đồng thời cũng có thể tự mình tóm tắt lại nội dung bằng sơ đồ tư duy và tạo tiền đề cho một bài phân tích đa chiều, sâu sắc và gãy gọn.

Nội dung Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Trước khi bước vào phân tích hay tóm tắt tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo các em học sinh nên dành thời gian đọc lại tác phẩm một lần nữa.

Hịch tướng sĩ bản gốc – chữ Hán

諭諸裨將檄文  

余常聞之:紀信以身代死而脫高帝,由于以背受戈而蔽招王。蓣讓吞炭而復主讎,申蒯断臂而赴國難。敬德一小生也身翼太宗而得免世充之圍,杲卿一遠臣也口罵禄山而不從逆賊之計。自古忠臣義士以身死國何代無之?設使數子區區為兒女子之態,徒死牖下,烏能名垂竹白,與天地相為不朽哉!

汝等世為將種不曉文義,其聞其說疑信相半。古先之事姑置勿論。今余以宋韃之事言之:王公堅何人也?其裨將阮文立又何人也?以釣魚鎖鎖斗大之城,當蒙哥堂堂百萬之鋒,使宋之生靈至今受賜!骨待兀郎何人也?其裨將赤脩思又何人也?冒瘴厲於萬里之途,獗南詔於數旬之頃,使韃之君長至今留名!

況余與汝等生於擾攘之秋,長於艱難之勢。竊見偽使往來道途旁午。掉鴞烏之寸舌而陵辱朝廷,委犬羊之尺軀而倨傲宰祔。托忽必列之令而索玉帛以事無已之誅求,假雲南王之號而揫金銀以竭有限之傥庫。譬猶以肉投餒虎寧能免遺後患也哉?

余常臨餐忘食,中夜撫枕,涕泗交痍,心腹如搗。常以未能食肉寢皮,絮肝飲血為恨也。雖余之百身,高於草野,余之千屍,裹於馬革,亦願為之!

汝等久居門下,掌握兵權。無衣者則衣之以衣,無食者則食之以食。官卑者則遷其爵,祿薄者則給其俸。水行給舟,陸行給馬。委之以兵,則生死同其所為,進之在寢,則笑語同其所樂。其是公堅之為偏裨,兀郎之為副貳,亦未下爾。

汝等坐視主辱曾不為憂,身當國恥曾不為愧。為邦國之將侍立夷宿而無忿心,聽太常之樂宴饗偽使而無怒色。或鬥雞以為樂,或賭博以為娛。或事田園以養其家,或戀妻子以私於己。修生產之業而忘軍國之務,恣田獵之遊而怠攻守之習。或甘美酒,或嗜淫聲。脱有蒙韃之寇來,雄雞之距不足以穿虜甲,賭博之術不足以施軍謀。田園之富不足以贖千金之軀,妻拏之累不足以充軍國之用。生產之多不足以購虜首,獵犬之力不足以驅賊眾。美酒不足以沈虜軍,淫聲不足以聾虜耳。當此之時我家臣主就縛,甚可痛哉!不唯余之采邑被削,而汝等之俸祿亦為他人之所有;不唯余之家小被驅,而汝等之妻拏亦為他人之所虜;不唯余之祖宗社稷為他人之所踐侵,而汝等之父母墳墓亦為他人之所發掘;不唯余之今生受辱雖百世之下臭名難洗惡謚長存,而汝等之家清亦不免名為敗將矣!當此之時汝等雖欲肆其娛樂,得乎?

今余明告汝等,當以措火積薪為危,當以懲羹吹虀為戒。訓練士卒習爾弓矢。使人人逄蒙,家家后羿。購必烈之頭於闕下,朽雲南之肉於杲街。不唯余之采邑永為青氈,而汝等之俸祿亦終身之受賜;不唯余之家小安床褥,而汝等之妻拏亦百年之佳老;不唯余之宗廟萬世享祀,而汝等之祖父亦春秋之血食;不唯余之今生得志,而汝等百世之下芳名不朽;不唯余之美謚永垂,而汝等之姓名亦遺芳於青史矣。當此之時汝等雖欲不為娛樂,得乎?

今余歷選諸家兵法為一書名曰兵書要略。汝等或能專習是書受余教誨是夙世之臣主也,或暴棄是書違余教誨是夙世之仇讎也。

何則?蒙韃乃不共戴天之讎,汝等記恬然不以雪恥為念不以除凶為心,而又不教士卒是倒戈迎降空拳受敵,使平虜之後萬世遺羞,上有何面目立於天地覆載之間耶?故欲汝等明知余心,因筆以檄云。

Nội dung – Hịch tướng sĩ

Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?

Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu! Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay còn lưu tiếng tốt!

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.

Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo; không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Đi thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?

Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm.

Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai.

Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?

Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc “đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ” làm nguy; nên lấy điều “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhaị Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là nghịch thù.

Vì sao vậy? Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?

Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.

Tóm tắt Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Một vài thông tin quan trong mà các em cần nắm được khi đọc và phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ trong chương trình Ngữ văn lớp 8 đã được Trang Tài Liệu tóm gọn trong nội dung dưới đây.

hịch tướng sĩ
hịch tướng sĩ của ai

Sơ đồ tư duy Hịch tướng sĩ

Cuối cùng các em học sinh có thể có cái nhìn tổng quan về nội dung Hịch tướng sĩ và rèn logic thông qua sơ đồ tư duy từ kho học tập dưới đây của Trang Tài Liệu:

Sơ đồ tư duy Hịch tướng sĩ

Đôi điều về Trần Quốc Tuấn

– Trần Quốc Tuấn (1231? – 1300), tước Hưng Đạo Vương.

– Ông là một danh tướng kiệt xuất của dân tộc thời Trần.

– Năm 1285 và năm 1287, quân Nguyên – Mông xâm lược nước ta, lần nào ông cũng được Trần Nhân Tông cử làm Tiết chế thống lĩnh các đạo quân, cả hai lần đều thắng lợi vẻ vang.

– Vào đời vua Trần Anh Tông, ông về trí sĩ ở Vạn Kiếp (nay là xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) rồi mất ở đấy.

– Nhân dân tôn thờ ông là Đức thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều trên đất nước.

– Các tác phẩm của ông: Dụ chư tỳ tướng hịch văn (Hịch tướng sĩ), Binh gia diệu lý yếu lược (Binh thư yếu lược), Vạn Kiếp tông bí truyền thư (Sách bí truyền của tông phái Vạn Kiếp, đã bị thất lạc).

Đọc hiểu Hịch tướng sĩ

Những ngụ ý sâu sắc mà Trần Quốc Toản muốn gửi gắm trong tác phẩm có thể tóm gọn lại thành những điểm chính sau đây:

văn 8 hịch tướng sĩ

Soạn Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Các em học sinh cũng có thể tham khảo phần soạn Hịch tướng sĩ ngắn gọn thông qua việc trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8 được Trang Tài Liệu giải đáp dưới đây.

hịch tướng sĩ bản gốc
hịch tướng sĩ của trần quốc tuấn
hịch tướng sĩ soạn
hịch tướng sĩ soạn

Phân tích Hịch tướng sĩ hay và ngắn gọn nhất

Sau khi đã nắm được những ý chính mà tác giả Trần Hưng Đạo muốn gửi gắm tới toàn quân thông qua tác phẩm Hịch tướng sĩ các em học sinh có thể triển khai bài văn phân tích dựa theo gợi ý dưới đây của Trangtailieu.com.

Dàn ý phân tích Hịch tướng sĩ

Mẫu dàn ý chi tiết triển khai bài văn Phân tích Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn giúp các em học sinh có được một bài văn hay, mạch lạc và giành được số điểm cao trong kỳ thi văn sắp tới.

dàn ý phân tích Hịch tướng sĩ
dàn ý phân tích Hịch tướng sĩ

Văn mẫu Phân tích Hịch tướng sĩ ngắn gọn

Ngoài ra, các em cũng có thể tìm thêm ý tưởng viết văn bằng cách tham khảo những bài văn mẫu Phân tích Hịch tướng sĩ ngắn gọn được Trang Tài Liệu sưu tầm từ tài liệu nâng cao dành cho học sinh giỏi dưới đây.

Phân tích Hịch tướng sĩ
Phân tích Hịch tướng sĩ
Phân tích Hịch tướng sĩ
Phân tích Hịch tướng sĩ

Tham khảo thêm 9 bài văn mẫu Phân tích Hịch tướng sĩ hay khác dưới đây:

Phân tích Hịch tướng sĩ – Mẫu 2

Phân tích Hịch tướng sĩ – Mẫu 3

Phân tích Hịch tướng sĩ – Mẫu 4

Phân tích Hịch tướng sĩ – Mẫu 5

Phân tích Hịch tướng sĩ – Mẫu 6

Phân tích Hịch tướng sĩ – Mẫu 7

Phân tích Hịch tướng sĩ – Mẫu 8

Phân tích Hịch tướng sĩ – Mẫu 9

Phân tích Hịch tướng sĩ – Mẫu 10

Hy vọng những kiến thức mà Trang Tài Liệu vừa chia sẻ đã giúp các em học sinh trả lời được câu hỏi “Hịch tướng sĩ của ai?”. Nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích đừng quên theo dõi website để cập nhật thêm nhiều thông tin học liệu hấp dẫn khác giúp các em học tốt Ngữ văn lớp 8.

Có thể bạn quan tâm

Các tài liệu trọng điểm cho chương trình Ngữ văn 8

CTA23TOP 15 bài Thuyết minh về chiếc Áo dài Việt Nam
CTA23Thuyết minh về cây bút bi chọn lọc hay nhất
CTA23Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành
CTA23Nghị luận về tuổi trẻ và tương lai đất nước chọn lọc hay nhất
CTA23Bài thơ Tức cảnh Pác Bó Tác giả Hồ Chí Minh
CTA23TOP 10 mẫu Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (2023)
CTA23Phân tích bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh
CTA23Nghị luận về trang phục và văn hóa chọn lọc hay nhất
CTA23Soạn bài Tôi đi học (trang 5) – SGK Ngữ Văn 8 Tập 1
CTA23Đọc và soạn bài Chiếc lá cuối cùng của O.Henry ngắn gọn

Làm quen với các dạng đề Ngữ văn 9

CTA23Đóng vai ông Hai kể lại truyện ngắn Làng của Kim Lân
CTA23Đóng vai người cháu kể lại bài thơ Bếp lửa chọn lọc hay nhất
CTA23Phân tích nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà chọn lọc
CTA23Top 25 bài phân tích nhân vật anh thanh niên siêu hay
CTA23Phân tích nhân vật ông Sáu trong “Chiếc lược ngà” hay nhất
CTA23Phân tích tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa tác giả Nguyễn Thành Long
CTA23Top 20 mẫu phân tích bài thơ Bếp lửa hay chọn lọc
CTA23Top 10 mẫu phân tích Làng Kim Lân đầy đủ và chọn lọc
CTA23Phân tích Đoàn thuyền đánh cá hay nhất
CTA2315 mẫu phân tích nhân vật Vũ Nương ngắn gọn hay nhất
CTA239 bài phân tích bài thơ Đồng chí lớp 9 đạt 10 điểm Văn
CTA23Phân tích đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”
CTA23Phân tích Chuyện người con gái Nam Xương chọn lọc hay nhất
CTA23Phân tích bài thơ Viếng Lăng Bác tác giả Viễn Phương
CTA23Tóm tắt truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê
CTA23Top 20 Bài văn phân tích nhân vật Phương Định
CTA23Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật
CTA2325 mẫu Phân tích bài thơ Sang Thu của Hữu Thỉnh
CTA23Những ngôi sao xa xôi – Lý thuyết Ngữ văn 9
CTA23Phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải chọn lọc
CTA23Phân tích bài thơ Nói với con tác giả Y Phương
CTA23Nghị luận về lòng biết ơn ngắn gọn hay nhất
CTA23Mẫu nghị luận về vấn đề bạo lực học đường chọn lọc hay nhất