Docly

Giải bài 1, 2, 3, 4 toán lớp 4 trang 84 Luyện tập

toán lớp 4 trang 84

Cùng tìm hiểu lời giải bài tập toán lớp 4 trang 84 ngay dưới đây

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 84 Luyện tập hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 84 Bài 1

Đặt tính rồi tính

a) 4725 : 15                           b) 35136 : 18

    4647 : 82                               18408 : 52

    4935 : 44                               17826 : 48

Phương pháp giải

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 84 Luyện tập

Giải Toán lớp 4 trang 84 Bài 2

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Phương pháp giải

Số mét vuông nền nhà được = Số viên gạch đang có : 25 viên gạch.

Tóm tắt:

25 viên gạch :         1m2

1050 viên gạch : … m?

Lời giải:

Nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được số mét vuông nền nhà là:

               1050 : 25 = 42 (m2)

                                    Đáp số: 42m2.

Giải Toán lớp 4 trang 84 Bài 3

Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Phương pháp giải

– Tìm tổng số sản phẩm đội đó làm được trong 3 tháng.

– Tìm số sản phẩm trung bình mỗi người làm được trong cả 3 tháng = Tổng số sản phẩm làm được : tổng số người.

Tóm tắt

Có 25 người

Tháng 1: 855 sản phẩm

Tháng 2: 920 sản phẩm

Tháng 3: 1350 sản phẩm

Cả 3 tháng, trung bình mỗi người: …. sản phẩm?

Lời giải:

Trong cả 3 tháng đội đó làm được số sản phẩm là :

        855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong cả 3 tháng trung bình mỗi người làm được số sản phẩm là

        3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

                              Đáp số: 125 sản phẩm.

Giải Toán lớp 4 trang 84 Bài 4

Phép tính sai ở đâu:

Toán lớp 4 trang 84 Luyện tập

Phương pháp giải

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Phép chia đúng là :

Toán lớp 4 trang 84 Luyện tập

a) Phép chia sai ở bước thứ 2 :

564 chia cho 67 được 8 dư 28, không phải 564 chia cho 67 được 7 dư 95. Số dư 95 ở đây lớn hơn số chia 67 là sai.

b) Phép chia sai ở bước cuối cùng :

285 chia cho 67 được 4 dư 17, không phải 285 chia 67 được 4 dư 47.

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm những bài tập môn toán 8 ngay dưới đây