Docly

Đơn xin chuyển trường dành cho mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Đại học

386 Lượt xem

Địa điểm học tập của con cái sẽ  liên quan mật thiết đến nơi sinh sống của gia đình. Do đó, khi thay đổi chỗ ở hoặc môi trường học tập cho con, phụ huynh sẽ phải chuyển trường cho các em. Dù chuyển trường với lý do gì thì bạn cũng cần có mẫu đơn xin chuyển trường chuẩn theo quy định.

Không chỉ có mẫu đơn bạn cũng cần biết được thủ tục, các giấy tờ kèm theo. Hãy cùng đọc chi tiết các thông tin mà Trangtailieu chọn lọc dưới đây nhé.

Đơn xin chuyển trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG MẦM NON 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường mầm non MNP

Tôi tên là: Trần Thị Ngọc A

Hiện đang sinh sống tại: Số XX, đường YY, phường ZZ, quận Long Biên, Hà Nội

Sinh ngày: 08/12/1988

Là phụ huynh của cháu: Nguyễn Minh Q; sinh ngày: 18/08/2019

Học sinh lớp mẫu giáo: 3A của Trường mầm non ABC, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nay tôi làm đơn này xin Hiệu trường xem xét cho phép con tôi được chuyển về tiếp tục học lớp mẫu giáo 3 năm học 2022 – 2023 tại Trường mầm non MNP, quận Long Biên, Hà Nội.

Lý do chuyển trường: Do công việc của hai vợ chồng tôi có sự thay đổi nên gia đình tôi phải chuyển đến nơi cư trú mới nên cháu Nguyễn Minh Q phải chuyển trường.

Kính mong Quý nhà trường xem xét và chấp thuận mong muốn của gia đình. Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023                    

                                                  Phụ huynh ký tên (Ký và ghi rõ họ tên)  

Đơn xin chuyển trường tiểu học đối với học sinh trong nước

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG NƯỚC

(Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường1                        

– Hiệu trưởng trường2                        

Tôi tên là:………………………………………………………………………………..

Hiện trú tại:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………………. Địa chỉ email (nếu có):…………………………………………….

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ……………………………………….  Ngày tháng năm sinh:…………………………………………..

Là học sinh lớp:……………………………… Trường3………………………………………………………

Kết quả cuối năm học:………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….. về học lớp ………… năm học ………………….. tại trường5 …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Trân trọng cảm ơn.

…., ngày …. tháng …. năm …..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6Ý kiến của trường chuyển đi7

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường nơi chuyển đi;

2 Tên trường nơi chuyển đến;

3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

Đơn xin chuyển trường đối với học sinh tiểu học từ nước ngoài về

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ

(Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường1 …………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………………..

Hiện trú tại:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………. Địa chỉ email (nếu có):………………………………………..

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ………………………….  Ngày tháng năm sinh:………………………………………………

Là học sinh lớp:…………………… Trường2………………………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp …. năm học …………………. tại trường3 ………………………………………………………………………………………………………

Lý do:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ kèm theo gồm có4:………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ….. năm ……

Ý kiến tiếp nhận của nhà trường5Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường chuyển đến;

2 Trường ở nước ngoài nơi học sinh chuyển đi, ghi rõ tên trường và địa chỉ bao gồm cả quốc gia;

3 Ghi rõ tên trường nơi chuyển đến và địa chỉ;

4 Những giấy tờ liên quan đến quá trình và kết quả học tập của từng lớp ở nước ngoài của học sinh;

5 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.

Đơn xin chuyển trường đối với học sinh thcs cùng tỉnh

Đơn xin chuyển trường đối với học sinh thcs khác tỉnh

Đơn xin chuyển trường đối với thpt cùng tỉnh

Đơn xin chuyển trường đại học

Yêu cầu về giấy tờ đi kèm cho từng biểu mẫu

Hồ sơ bao gồmCăn cứ pháp lý
Hồ sơ chuyển trường đối với học sinh tiểu học trong nước– Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh lập, ký theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT;- Bản chính học bạ;- Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học);- Thông tin về tiến độ thực hiện chương trình (ban hành theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT);- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định;- Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có);Khoản 1 Điều 36 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT
Hồ sơ chuyển trường đối với học sinh tiểu học từ nước ngoài về– Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh lập, ký theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT;- Học bạ (bản chính);- Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học);- Thông tin về tiến độ thực hiện chương trình (ban hành theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT);- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định;- Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có);Khoản 1, khoản 3 Điều 36 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT
Hồ sơ xin chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở cùng tỉnh– Đơn xin chuyển trường (phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ);- Học bạ (bản chính);- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục);- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;Điều 5 Quyết định 51/200/QĐ-BGDĐT, Điều 1 Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT
Hồ sơ xin chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở khác tỉnh– Đơn xin chuyển trường (phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ);- Học bạ (bản chính);- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục);- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp; .
Hồ sơ xin chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông cùng tỉnh– Đơn xin chuyển trường (phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ);- Học bạ (bản chính);- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục);- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;
Hồ sơ xin chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông khác tỉnh– Đơn xin chuyển trường (phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ);- Học bạ (bản chính);- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục);- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;- Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp;

Trên đây là các giải đáp về mẫu đơn xin chuyển trường và các thủ tục kèm theo chuẩn Thông tư 28 của Bộ GDĐT. Nếu bạn thắc mắc về các biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo khác thì hãy theo dõi thêm trên Trangtailieu nhé

Share this Doc
CONTENTS