Docly

Trắc nghiệm sử 11 bài 17 | Chiến tranh thế giới thứ (1939 – 1945)

Câu hỏi trắc nghiệm sử 11 bài 17 do Trang Tài Liệu sưu tầm và biên soạn và xin gửi tới bạ đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 26 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 17, bài viết nhằm cung cấp cho học sinh tài liệu tham khảo chất lượng, phục vụ quá trình học và ôn luyện Lịch sử lớp 11 đạt thành tích cao. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

trắc nghiệm sử 11 bài 17

Câu 1. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước

A. Đức, Liên Xô, Anh      

B. Đức, Italia, Nhật Bản (Đúng)

C. Italia, Hunggari, Áo       

D. Mĩ, Liên Xô, Anh

Câu 2. Phe “Trục” được hình thành trong những năm 30 của thế kỉ XX thực chất là

A. liên minh của các nước thực dân.

B. liên minh của các nước tư bản dân chủ.

C. liên minh của các nước phát xít. (Đúng)

D. liên minh của các nước thuộc địa.

Câu 3. Hoạt động chủ yếu của các nước trong phe “Trục” trong những năm 30 của thế kỉ XX là

A. mở rộng các hoạt động kinh tế, thương mại với các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ.

B. đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản quốc tế.

C. phát xít hóa tất cả các thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.

D. tăng cường hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực. (Đúng)

Câu 4. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, Chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ có thái độ nhượng bộ các nước phát xít, do

A. sợ các nước phát xít tiến công nước mình và muốn liên minh với phe phát xít

B. lo sợ trước sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn tiến công Liên Xô

C. lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng thù ghét chủ nghĩa cộng sản (Đúng)

D. cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

Câu 5. Đạo luật trung lập (8-1935) của Chính phủ Mĩ đã thể hiện chính sách

A. không can thiệp vào tình hình các nước phát xít

B. không can thiệp vào các sự kiện ở châu Âu

C. không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ (Đúng)

D. không can thiệp vào cuộc chiến giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

Câu 6. Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phát xít?

A. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm và ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức

B. Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong cuộc chiến chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên nhân nhượng với các nước phát xít

D. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh. (Đúng)

Câu 7. Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp đã có động thái như thế nào?

A. Kiên quyết bảo vệ vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

B. Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao cho đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc (Đúng)

C. Cắt một phần lãnh thổ của hai nước cho Đức để Đức tấn công Liên Xô

D. Quyết định liên kết với Liên Xô chống lại Đức và Italia.

Câu 8. Sự kiện khởi đầu Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là

A. quân đội Đức tấn công Ba Lan (Đúng)

B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C. Đức tấn công Anh, Pháp

D. Đức tấn công Liên Xô

Câu 9. Để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập, tháng 8/1939, Chính phủ Liên Xô đã

A. kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau (Đúng)

B. chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít

C. liên minh với Đức nhằm chống lại Anh, Pháp

D. đưa quân giúp Tiệp Khắc chống cuộc xâm lược của Đức

Câu 10. Tại sao Đức kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn nhau với Liên Xô?

A. Đức nhận thức không đánh thắng nổi Liên Xô

B. Đức sợ bị liên quân Anh – Pháp tiến công sau lưng khi đang đánh Liên Xô

C. Đề phòng chiến tranh bùng nổ phải chống lại cả ba cường quốc trên hai mặt trận (Đúng)

D. Liên Xô không phải là mục tiêu tiến công của Đức

Câu 11. Thái độ của Liên Xô khi Đức hình thành liên minh phát xít là gì?

A. Không đặt quan hệ ngoại giao.

B. Phớt lờ trước hành động của nước Đức.

C. Coi nước Đức là kẻ thù nguy hiểm nhất. (Đúng)

D. Ki Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

Câu 12: Chủ trương của Liên Xô đối với liên minh phát xít như thế nào?

A. Liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít. (Đúng)

B. Đối đầu với các nước tư bản Anh, Pháp.

C. Hợp tác chặt chẽ với các nước Anh, Pháp trên mọi lĩnh vực.

D. Không hợp tác với các nước tư bản vì họ dung dưỡng phe phát xít.

Câu 13: Hành động của các nước phát xít ngay sau khi hình thành Liên mình là gì?

A. Tăng cường các hoạt động quân sự ở nhiều nơi. (Đúng)

B. Đầu tư vốn vào các nước thuộc địa để khai thác.

C. Ra sức sản xuất vũ khí để chuẩn bị chiến tranh thế giới.

D. Kí hiệp ước không xâm phạm với Liên Xô.

Câu 14: Bản chất sự liên kết các nước trong phe “Trục” là gì?

A. Liên minh các nước thực dân

B. Liên minh các nước tư bản dân chủ

C. Liên minh các nước phát xít (Đúng)

D. Liên minh các nước thuộc địa

Câu 15: Hoạt động chủ yếu của các nước trong phe “Trục” là

A. Mở rộng các hoạt động kinh tế, thương mại

B. Đấu tranh cho phong trào hòa bình

C. Phát xít hóa tất cả các thuộc địa

D. Tăng cường hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. (Đúng)

Câu 16: Đầu những năm 30 của thể kỉ XX, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đã liên kết với nhau hình thành liên minh phát xít, được gọi là: 

A. trục phát xít Đức – I-ta-li-a – Nhật. 

B. trục tam giác Béc-lin – Rôma – Tô-ki-ô.

C. ba lò lửa chiến tranh. (Đúng)

D. mối đe dọa chiến tranh của trục phát xít.

Câu 17: Chủ mưu phát động chiến tranh thế giới thứ 2 là nước nào?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Đức. (Đúng)

D. I-ta-li-a.

Câu 18: Sau khi xé bỏ Hoà ước Véc-xai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu gì?

A. Chuẩn bị xâm lược các nước Tây Âu. 

B. Chuẩn bị đánh bại Liên Xô.

C. Thành lập một nước Đại Đức bao gồm toàn bộ châu Âu.

D. Chuẩn bị chiếm vùng Xuy-đét và Tiệp Khắc.

Câu 19: Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phá xít?

A. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm và ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức

B. Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong cuộc chiến chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên nhân nhượng với các nước phát xít

D. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh. (Đúng)

Câu 20: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào hánh 9-1939, với sự kiện khởi đầu là

A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan (Đúng)

B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C. Đức tấn công Anh, Pháp

D. Đức tấn công Liên Xô

Câu 21. Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, các nước phát xít Đức, Italia và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, được gọi là

A. phe Hiệp ước.

B. phe Liên minh.

C. trục Beclin – Rôma – Tôkiô. (Đúng)

D. phe Đồng minh.

Câu 22. Năm 1937 diễn ra sự kiện lịch sử gì có liên quan đến Đức, Italia và Nhật Bản?

A. Trục Beclin – Rôma – Tôkiô được thành lập. (Đúng)

B. Nhật Bản mở rộng chiến tranh ở châu Á – Thái Bình Dương.

C. Đức mở rộng chiến tranh ở châu Âu.

D. Đức, Italia và Nhật Bản rút ra khỏi Hội Quốc liên.

Câu 23. Sau khi Đức đánh Ba Lan, những nước nào tuyên chiến với Đức?

A. Anh và Pháp. (Đúng)

B. Anh, Pháp và Mĩ.

C. Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ.

D. Anh, Pháp, Ba Lan, Mĩ.

Câu 24. Hội nghị Muy-ních được triệu tập vào thời gian nào?

A. Ngày 29/9/1938. (Đúng)

B. Ngày 28/9/1938.

C. Ngày 20/9/1938.

D. Ngày 30/9/1938.

Câu 25. Nước nào dưới đây không tham gia Hội nghị Muy-ních?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Liên Xô. (Đúng)

D. Đức.

Câu 26. Hít-le gây ra vụ Xuy-đét để thôn tính nước nào?

A. Ba Lan.

B. Tiệp Khắc. (Đúng)

C. Italia .

D. U-crai-na.

Câu 27. Ngày 15/8/1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào trong tiến trình cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

B. Hồng quân Liên Xô đánh bại một triệu quân Quan Đông của Nhật.

C. Nhật Bản chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện. (Đúng)

D. Quân Đồng minh truy kích phát xít Nhật.

Câu 28. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), những quốc gia đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là

A. Anh, Pháp, Mĩ.                                      

B. Anh, Trung Quốc, Liên Xô.

C. Anh, Pháp, Trung Quốc.                                  

D. Liên Xô, Mĩ, Anh. (Đúng)

Câu 29. Ngày 6 và ngày 9/8/1945, Mĩ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố nào của Nhật Bản?

A. Na-gôi-a, Tô-ki-ô.                                  

B. Hi-rô-si-ma, Na-ga-xa-ki. (Đúng)

C. Tô-ki-ô, Ô-xa-ca.                                   

D. Hi-rô-si-ma, Na-gôi-a.

Câu 30. Tháng 8/1945, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của

A. Phe Liên minh.                   

B. Phe Hiệp ước.

C. Phe phát xít. (Đúng)

D. Phe Đồng minh.

Hy vọng 30 câu trắc nghiệm sử 11 bài 17 về Chiến tranh thế giới thứ 2 giai đoạn 1939 đến 1945 của Trangtailieu.com đã giúp các em học sinh nắm trắc được nội dụng bài học, những sự kiện quan trọng. Đồng thời có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra sắp tới và giành được số điểm cao. Đừng quên theo dõi website trangtailieu.com để cập nhật thêm nhiều kiến thức học tập hữu ích khác.