Docly

Trong access ta có thể sử dụng biểu mẫu để | Tin học lớp 12

Câu hỏi: Trong Access ta có thể sử dụng biểu mẫu để

A. Tính toán cho các trường tính toán

B. Sửa cấu trúc bảng

C. Lập báo cáo

D. Xem, nhập và sửa dữ liệu

Đáp án D.

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để: xem, nhập và sửa dữ liệu. Trong Access, biểu mẫu (form) là đối tượng cơ sở dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để tạo giao diện người dùng cho một ứng dụng cơ sở dữ liệu. Biểu mẫu “được liên kết” là biểu mẫu được kết nối trực tiếp với nguồn dữ liệu, như bảng hoặc truy vấn và có thể được dùng để nhập, chỉnh sửa hoặc hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu đó.

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

Biểu mẫu là đối tượng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện hoặc để điều khiển thực hiện một ứng dụng.

Trong CSDL Access, biểu mẫu là một loại đối tượng được thiết kế để:

Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu.Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).

Một số câu hỏi ôn luyện khác

Câu 1: Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng?

A. Queries B. Forms  C. Tables  D. Reports

Đáp án: B

Các đối tượng trong bảng chọn đối tượng là:

+ Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu

+ Mẫu hỏi (query) dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng

+ Biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.

+ Báo cáo (report) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

Câu 2: Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :

A. Tính toán cho các trường tính toán

B. Sửa cấu trúc bảng

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu

D. Lập báo cáo

Đáp án: C

Trong Access , biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập, sửa chữa và hiện thông tin.

Câu 3: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

A. Create form for using Wizard

B. Create form by using Wizard

C. Create form with using Wizard

D. Create form in using Wizard

Đáp án: B

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard…

Câu 4: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn:

A. Create form in Design View

B. Create form by using Wizard

C. Create form with using Wizard

D. Create form by Design View

Đáp án: A

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form in Design View.

Câu 5: Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm:

A. Thay đổi nội dung các tiêu đề

B. Sử dụng phông chữ tiếng Việt

C. Di chuyển các trường, thay đổi kích thước trường

D. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án: D

Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm:

+ Thay đổi nội dung các tiêu đề

+ Sử dụng phông chữ tiếng Việt

+ Di chuyển các trường (Thực hiện khi con trỏ hình bàn tay)

+ Thay đổi kích thước trường (Thực hiện khi con trỏ hình mũi tên 2 đầu).

Câu 6: Chỉnh sửa biểu mẫu (thay đổi hình thức biểu mẫu) chỉ thực hiện được ở chế độ:

A. Thiết kế

B. Trang dữ liệu

C. Biểu mẫu

D. Thuật sĩ

Đáp án: A

Chỉnh sửa biểu mẫu (thay đổi hình thức biểu mẫu) chỉ thực hiện được ở chế độ thiết kế . Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu gồm: thay đổi nội dung các tiêu đề, sử dụng phông chữ tiếng Việt, di chuyển các trường, thay đổi kích thước trường.

Câu 7: Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

A. Sửa đổi thiết kế cũ

B. Thiết kế mới cho biểu mẫu , sửa đổi thiết kế cũ

C. Thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ

D. Thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ, xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Đáp án: C

Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ. Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án hoặc nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án nếu đang ở chế độ biểu mẫu.

Câu 8: Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:

A. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án nếu đang ở chế độ biểu mẫu

C. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án nếu đang ở chế độ thiết kế

D. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án nếu đang ở chế độ thiết kế

Đáp án: B

Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ. Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện Chọn biểu mẫu rồi nháy nút hoặc nháy nút nếu đang ở chế độ biểu mẫu.

Câu 9: Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta không thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu

B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

C. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án , nếu đang ở chế độ thiết kế

D. Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án , nếu đang ở chế độ thiết kế

Đáp án: C

Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta thực hiện các cách sau:

+ Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu

+ Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

+ Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án , nếu đang ở chế độ thiết kế.

Câu 10: Cho các thao tác:

(1) Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard

(3) Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next

(5) Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn các trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next

Trình tự các thao tác để có thể thực hiện tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ sẽ là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1)

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1)

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1)

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)

Đáp án: B

Trình tự các thao tác để thực hiện tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ là:

+ Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard

+ Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn các trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next

+ Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next

+ Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next

+ Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish

Ngoài giải đáp câu hỏi: Trong access ta có thể sử dụng biểu mẫu để … các bạn học sinh có thể ôn luyện thêm một số đề thi tin học lớp 12 phổ biến dưới đây