Docly

Đáp án, kèm giải thích câu hỏi Lăng trụ đều tạo bởi

Câu hỏi: Lăng trụ đều tạo bởi

A. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật

B. Hai đáy là hai đa giác, mặt bên là các hình chữ nhật

C. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau

D. Đáp án khác

Đáp án đúng C.

Lăng trụ đều tạo bởi Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.

Giải thích đáp án

Hình lăng trụ là một đa diện gồm có hai đáy là hai đa giác bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song, các mặt bên là hình bình hành, các cạnh bên song song hoặc bằng nhau

Tính chất: Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành

Thể tích: thể tích hình lăng trụ bằng diện tích của mặt đáy và khoảng cách giữa hai mặt đáy hoặc là chiều cao.

V = B.h

Trong đó:

B: diện tích mặt đáy của hình lăng trụ

H: chiều cao của của hình lăng trụ

V: thể tích hình lăng trụ

Hình lăng trụ đều

Định nghĩa: Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

Tính chất:

Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau do đó các cạnh đáy bằng nhau.

Cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

Các mặt bên là các hình chữ nhật.

Ví dụ: Các lăng trụ đều thường gặp như là lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, hình lăng trụ lục giác đều, …

– Hình lăng trụ tam giác đều là hình lăng trụ có hai đáy là 2 hình tam giác đều.

– Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lăng trụ đều có đáy là hình vuông.

– Hình lăng trụ ngũ giác đều là hình lăng trụ đều có đáy là hình ngũ giác.

– Hình lăng trụ lục giác đều là hình lăng trụ đều có đáy là lục giác.

Hình lăng trụ đứng

Định nghĩa:  Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

Tính chất:

– Hình lăng trụ đứng có tất cả cạnh bên vuông góc với hai đáy,

– Hình lăng trụ đứng có tất cả mặt bên là các hình chữ nhật.

Một số dạng lăng trụ đứng đặc biệt

Hình hộp đứng

Định nghĩa: Hình hộp đứng là hình hộp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

Tính chất: Hình hộp đứng có 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt xung quanh là 4 hình chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật

Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.

Tính chất: Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là 6 hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật có 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt.

+ Các đường chéo có hai đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình hộp chữ nhật đồng quy tại một điểm

+ Diện tích của hai mặt đối diện trong hình hộp chữ nhật bằng nhau

+ Chu vi của hai mặt đối diện trong hình hộp chữ nhật bằng nhau

Thể tích khối hộp chữ nhật: V=a.b.h

Câu hỏi liên quan

Câu 1: Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật

 1. 7
 2. 6
 3. 5
 4. 4

Đáp án B

Câu 2: Hình chóp đều được bao bởi mấy mặt đáy

 1. Tam giác
 2. Tam giác đều
 3. Đa giác đều
 4. Đáp án khác

Đáp án C

Câu 3: Hình chóp đều có các mặt bên là

 1. Các tam giác bằng nhau
 2. Các tam giác cân bằng nhau
 3. Các tam giác đều bằng nhau
 4. Các tam giác vuông bằng nhau

Đáp án B

Câu 4: Hình hộp chữ nhật có

 1. Hình chiếu đứng là hình chữ nhật
 2. Hình chiếu bằng là hình chữ nhật
 3. Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật
 4. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án D

Cân 5: Lăng trụ đều đáy là tam giác thì

 1. Hình chiếu đứng là tam giác
 2. Hình chiếu bằng là tam giác
 3. Hình chiếu cạnh là tam giác
 4. Đáp án khác

Đáp án B

Câu 6: Đối với hình hộp, lăng trụ, hình chóp thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn với:

 1. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao
 2. Một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước
 3. Cả A và B đều đúng
 4. Cả A và B đều sai

Đáp án: C