Docly

Trắc nghiệm sử 10 bài 29| Cách mạng Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh

Mời các bạn tham gia bài trắc nghiệm sử 10 bài 29 về Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh, với các câu hỏi tập trung vào nội dung chính của bài học. Bài trắc nghiệm này giúp học sinh củng cố lý thuyết đã học ở nhà, học tập và nâng cao kết quả học tập môn Sử. Tham gia bài trắc nghiệm này giúp học sinh nắm vững kiến thức qua bài học Sử 10 bài 29 và hoàn thành tốt bài thi sắp tới.

trắc nghiệm sử 10 bài 29

Câu 1. Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời gian nào?

A. Năm 1565      B. Năm 1566 (Đúng)

C. Năm 1568      D. Năm 1570

Câu 2. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nêđéclan là

A. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

B. Lật đổ ách thống trị của phong kiến nước ngoài, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

C. Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản, bước đầu suy vong của chế độ phong kiến

D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới (Đúng)

Câu 3. Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi bật?

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu (Đúng)

B. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu

C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập vào nông nghiệp

D. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp

Câu 4. Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?

A. Nông nghiệp lạc hậu, manh mún

B. Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp cạnh tranh

C. Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp (Đúng)

D. Bắt đầu cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp

Câu 5. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân

B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản (Đúng)

C. Tầng lớp có quan hệ gần gũi với nhân dân

D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đối với nhân dân

Câu 6. Ý không phản ánh đúng những biện pháp mà chính quyền phong kiến Anh đã thực hiện nhằm cản trở sự phát triển kinh doanh của tư sản và quý tộc mới là

A. Đặt ra nhiều thứ thuế mới

B. Nhiều đặc quyền phong kiến vẫn được duy trì

C. Cấm tư sản và quý tộc mới kinh doanh một số ngành công nghiệp (Đúng)

D. Nhà nước độc quyền thương mại, thu thuyền bè

Câu 7. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng đã tồn tại mâu thuẫn cơ bản nào?

A. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ (Đúng)

C. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

D. Giữa nông dân, nô lệ với chủ đồn điền và giữa quý tộc mới tư sản

Câu 8. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuần cơ bản nào mới xã hội

A. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ (Đúng)

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

C. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

D. Giữa quý tộc mới với tư sản

Câu 8. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuần cơ bản nào mới xã hội

A. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ (Đúng)

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

C. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

D. Giữa quý tộc mới với tư sản

Câu 10. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Anh là

A. Những mâu thuẫn trong xã hội Anh không thể điều hòa được nữa

B. Nhà vua Anh dùng vũ lực đàn áp Quốc hội khi yêu cầu về tài chính không được thông qua (Đúng)

C. Quân đội đứng về phía Quốc hội chống lại nhà vua

D. Nhân dân đứng về phía Quốc hội phản đối nhà vua quyết liệt

Câu 11. Thành phần lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là:

A. tư sản và quý tộc phong kiến.

B. quý tộc mới và giai cấp tư sản. (Đúng)

C. giai cấp tư sản và nông dân.

D. giai cấp công nhân.

Câu 12. Vì sao cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Nê-đéc-lan có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thế giới?

A. Cuộc cách mạng đánh bại chủ nghĩa tư bản Tây Ban Nha.

B. Cách mạng thắng lợi, giai cấp tư sản lên nắm chính quyền.

C. Cách mạng thắng lợi, chủ nghĩa tư bản được thiết lập và phát triển ở Hà Lan. (Đúng)

D. Cách mạng đã đánh bại chế độ phong kiến Hà Lan.

Câu 13: Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuần cơ bản nào mới xã hội

A. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

C. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới (Đúng)

D. Giữa quý tộc mới với tư sản

Câu 14: Cách mạng tư sản Hà Lan thắng lợi đã mở ra thời kì mới trong lịch sử nhân loại, đó là thời kì:

A. lịch sử thế giới cận đại (Đúng)

B. lịch sử thế giới cổ – trung đại.

C. lịch sử thể giới hiện đại

D. lịch sử của giai cấp tư sản thế giới.

Câu 15: Cách mạng tư sản Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là:

A. cuộc nội chiến.

B. cuộc cách mạng giải phóng giai cấp.

C. cuộc cách mạng tư sản (Đúng)

D. cuộc đầu tranh bảo vệ độc lập.

Câu 16: Cho các sự kiện:

1. Tây Ban Nha chính thức công nhận nền độc lập của “Các tỉnh Liên Hiệp”.

2. Quân đội Tây Ban Nha tấn công giết chết 8000 người, phá hủy một trung tâm thương mại.

3. Hội nghị U-trếch gồm đại biểu các tỉnh miền Bắc họp tuyên bố thành lập Các tỉnh Liên Hiệp”.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 2, 1, 3.

B. 2, 3, 1. (Đúng)

C. 3, 1, 2.

D. 3, 2, 1.

Câu 17: Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là tầng lớp như thế nào?

A. Địa chủ quý tộc, chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa. (Đúng)

B. Quý tộc giàu có muốn trở thành tư sản.

C. Quý tộc tư sản hóa.

D. Có điều kiện phát triển kinh tế.

Câu 18: Đỉnh cao của Cách mạng tư sản Anh gắn với sự kiện nào?

A. Năm 1653, nền độc tài được thiết lập do Crôm-Ôen đứng đầu.

B. Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiền được xác lập.

C. Sác-lơ I bị xử tử, nền Cộng hoà Anh được thiết lập. (Đúng)

D. Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.

Câu 19: Đầu thế kỉ XVI, giai cấp tư sản Nê-đéc-lan bị cản trở bởi ách thống trị của thực dân:

A. Bồ Đào Nha.

B. Tây Ban Nha. (Đúng)

C. Anh.

D. Pháp.

Câu 20: Cuộc Cách mạng Nê-đéc-lan bắt đầu nổ ra vào thời gian:

A. tháng 7 năm 1566

B. tháng 6 năm 1567.

C. tháng 8 năm 1566. (Đúng)

D. tháng 8 năm 1567.

Câu 21: Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1640 đến năm 1648

B. Từ năm 1642 đến năm 1648 (Đúng)

C. Từ năm 1642 đến năm 1653

D. Từ năm 1640 đến năm 1688

Câu 22: Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là

A. Lật đổ chế độ phong kiến

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn

C. Có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản

D. Được ví như “cái chổi khổng lồ” quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến (Đúng)

Câu 23: Cho các sự kiện:

1. Quân khởi nghĩa đã làm chủ các tỉnh phía bắc.

2. Hiệp định đình chiến giữa Tây Ban Nha và Hà Lan được kí kết.

3. Vua Tây Ban Nha Phi-líp II bị phế truất.

4. Nền độc lập Hà Lan được chính thức công nhận.

Sự kiện nào diễn ra năm 16482

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4. (Đúng)

Câu 24: Cuộc nội chiến giữa Quốc hội Anh và nhà vua diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ năm 1640 đến 1648.

B. Từ năm 1642 đến 1649.

C. Từ năm 1642 đến 1648. (Đúng)

D. Từ năm 1640 đến 1658.

Câu 25: Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nêđéclan là

A. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

B. Lật đổ ách thống trị của phong kiến nước ngoài, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

C. Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản, bước đầu suy vong của chế độ phong kiến

D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới (Đúng)

Câu 26: Mâu thuẫn trong xã hội nước Anh trước khi cách mạng bùng nô là mâu thuẫn giữa:

A. các thế lực quý tộc phong kiến với nông dân.

B. tư sản và quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động. (Đúng)

C. quý tộc mới và quỹ tộc cũ.

D. các thế lực phong kiến và nhân dân.

Câu 27: Cuộc Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao năm 1649 vì:

A. Đã xử tử vua Sác-lơ I, nền cộng hòa được thiệt lập ở Anh (Đúng)

B. Quốc hội tiễn hành chính biến, thiệt lập chế độ quân chủ lập hiến Ở Anh

C. Nền độc tài được thiết lập ở Anh.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 28: Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?

A. Nông nghiệp lạc hậu, manh mún

B. Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp cạnh tranh

C. Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp (Đúng)

D. Bắt đầu cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp

Câu 29: Kết cục cuối cùng của Cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:

A. Quốc hội tiến hành chính biến.

B. thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Anh. (Đúng)

C. nên cộng hoà được thiết lập ở Anh.

D. Crôm-oen phải tự sát.

Câu 30: Đọc đoạn tư liệu sau:

“Ông là một trong những lãnh tụ xuất sắc, tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc mới loại vừa ở nước Anh; một nhà tổ chức và chỉ huy giỏi, trở thành người lãnh đạo quân đội Quốc hội. Trong cuộc nội chiến với quân đội nhà vua, quân đội Quốc hội giành thắng lợi, Anh trở thành nước cộng hòa do ông đứng đầu”

A. Ôlivơ Crômoen (Đúng)

B. Ôlivơ Risa

C. Sáclơ Máchiến tranhin

D. Vinhem Ôrangiơ

Trangtailieu.com là một trang web cung cấp tài liệu, đề thi, bài giảng và các thông tin hữu ích liên quan đến giáo dục và đào tạo. Trang web này cung cấp các tài liệu miễn phí cho học sinh, sinh viên và giáo viên, giúp họ nâng cao kiến thức và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Toán, Ngữ văn, Sử, Địa, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh và nhiều lĩnh vực khác.