Docly

Giải Toán Bài 114 Em ôn lại những gì đã học

A – Hoạt động thực hàng

Câu 1: Trang 132 toán VNEN lớp 5 tập 2

Câu 2: Trang 132 toán VNEN lớp 5 tập 2

Câu 3: Trang 132 toán VNEN lớp 5 tập 2

B – Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 133 sách toán VNEN lớp 5 tập 2