Docly

Chọn phát biểu đúng nhất: Một vật nằm yên có thể có…

Một vật nằm yên có thể có. Nếu chọn một điểm mốc làm nguồn gốc thế năng mặt đất thì một vật đứng yên ở độ cao h so với mặt đất có thế năng trọng trường.

Một vật đứng yên có thể có thế năng. Nếu chọn một điểm mốc làm nguồn gốc thế năng mặt đất thì một vật đứng yên ở độ cao h so với mặt đất có thế năng trọng trường. Nếu gắn một vật vào lò xo, giữ đầu kia của lò xo trên mặt phẳng nằm ngang thì vật tích thế năng đàn hồi khi lò xo bị nén.

Câu hỏi: Một vật vật nằm yên có thể có 

A: Thế năng

B: Động năng

C: Động lượng 

D: Vận tốc 

–> Đáp án đúng: A

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính các đại lượng:

  • Thế năng: Wt = mgz
  • Động năng: Wt = 12m2
  • Động lượng: р = m

Lời giải chi tiết: 

Ta có một vật nằm yên Vận tốc của vật = 0m/s

Một vật nằm yên có thể có thế năng (không thể có vận tốc, động lượng hay động năng vì vận tốc của vật bằng 0)

Đáp án cần chọn là: A 

Ngoài câu hỏi một vật nằm yên có thể có ra thì các em có thể tham khảo những câu hỏi liên quan đến Đại lượng nào sau đây không phải là vectơ? Động lượng, Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?, Công suất được xác định bằng tích của công và thời gian thực hiện công…các đề vật lý lớp 12 chi tiết